Om Norske-kirker.net

Dette er et nettsted om norske kirkebygg: hva de er, deres historie osv. Nettstedet er en videreutvikling av Origo-sonen Norske kirkebygg, som ble nedlagt i månedsskiftet oktober/november 2016, men der stoffet fremdeles ligger ute på nettet. Dette er et privat initiativ som ikke har noen forbindelse med kirkelige organisasjoner.

Utvalget dekker Den norske kirkes sognekirker samt kapeller av ymse slag og kirkebygg for andre kirkesamfunn. Det historiske er understreket ved at også en rekke tidligere kirker er skildret. Akkurat hva som vil bli tatt med her, er ikke endelig bestemt. Vi får se hvordan det utvikler seg over tid. Av naturlige grunner er Østlandet best dekket, men også tilgrensende områder vil bli å finne her etterhvert. Det er imidlertid lite trolig at hele landet vil bli dekket.

Opphavsrett
Med mindre annet er oppgitt, er all tekst forfattet av og alle bilder tatt av Jan-Tore Egge. Tekst og bilder er beskyttet av opphavsrett. Den som er interessert i bilder som kan brukes fritt, bør gå til Wikimedia Commons, der også en rekke av undertegnedes bilder er å finne. Enkelte bilder derfra er også brukt her.